×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวสารจาก สขร.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ ๓ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น ประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต