×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวสารจาก สขร.
สขร. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.