×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวสารจาก สขร.
การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านระบบ Video conference