×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวสารจาก สขร.
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. ผ่านระบบ Video Conference