×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวสารจาก สขร.
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการคลินิก ข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านระบบ Video conference