×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวสารจาก สขร.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาต่างประเทศ ความมั่นคง และการเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์