×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวสารจาก สขร.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ ๔ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น ประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต