×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับถุงยังชีพ
14 กันยายน 2564

ประกาศเทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

* สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ >> https://www.hatyaicity.go.th/status_rice

* วันที่รับถุงยังชีพ วันที่ 21-23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.

* สถานที่รับถุงยังชีพ ได้แก่

- เขต 1 โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)

- เขต 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)

- เขต 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

- เขต 4 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)

* นำบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับถุงยังชีพ

ให้ท่านไปในวัน เวลา และสถานที่ที่ได้รับนัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กองสวัสดิการสังคม โทร.074-200142/ 074-200196

 

กรณีรับแทนผู้มีสิทธิ์  

1.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ได้รับสิทธิ์ 

2.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับแทน

3.ลำดับที่ที่ได้ทำการตรวจสอบแล้ว