×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบลายผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสงขลา ตามโครงการ “สืบสานอัตลักษณ์ผ้าพื้นถิ่นสงขลา” ประจำปีงบประมาณ 2565
11 มกราคม 2565

ด้วยอำเภอจะนะประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบลายผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสงขลา ตามโครงการ “สืบสานอัตลักษณ์ผ้าพื้นถิ่นสงขลา” ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยอันเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดสงขลา และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565