ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
07.33
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
07.33
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ความเป็นมาสมัชชาประชาชน

โครงการสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่

........................................

หลักการและเหตุผล

จากแนวคิดเกี่ยวกับการบริการเชิงรุกและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีส่วนร่วมคิด  ร่วมสร้าง  ร่วมทำ  ร่วมแสดงความคิดเห็นในการกำหนดทิศทาง  เป้าหมาย  และแนวทาง  ในการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ในอนาคตข้างหน้า  เทศบาลนครหาดใหญ่จึงได้เปิดพื้นที่สาธารณะทางสังคมอย่างกว้างขวางและหลากหลาย ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้พบปะพูดคุย  แลกเปลี่ยนประสบการณ์และค้นหาทางออกร่วมกันในประเด็นปัญหาร่วม  ที่แต่ละฝ่ายให้ความสำคัญและนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย  โดยการจัดให้มีสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่   อันเป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  โดยยึดถือการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ของพื้นที่เป็นสำคัญ  ร่วมกับการแสดงความคิดเห็น  ทั้งยังมุ่งเน้นสู่การกำหนดนโยบายสาธารณะของท้องถิ่น  กล่าวคือทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมและมีบทบาททั้งการริเริ่มการปฏิบัติ  การประเมินผล  และการได้รับประโยชน์สุขร่วมกัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างวิสัยทัศน์  เป้าหมาย  ทิศทาง  และแผนงานขององค์กรประชาสังคม  ให้กลายเป็นนโยบายสาธารณะท้องถิ่น
 2. เพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมียุทธศาสตร์  และมีส่วนร่วมอย่างสมานฉันท์
 3. เพื่อเชื่อมต่อกับนโยบายสาธารณะในระดับชาติ  ส่งผลให้ภาคประชาสังคม ประชาชนทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีความสุขร่วมกัน

วิธีดำเนินการ

 1. จัดประชุมคณะกรรมการสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่
 2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่
 3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่
 4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่
 5. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่
 6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่
 7. ดำเนินการจ้างทีมวิชาการสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่  เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาแนวทางในการจัดสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ตามประเด็นต่างๆ
 8. ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่  เพื่อระดมความคิดเห็น  จากประเด็นปัญหาและความต้องการที่สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนานครหาดใหญ่  เสนอคณะผู้บริหาร
 9. ดำเนินการประชาสัมพันธ์  เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และผลสรุปการดำเนินงานของสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่  ให้ทุกภาคส่วนทราบ
 10. นำประเด็นปัญหาจากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  หรือประเด็นปัญหาอื่น เข้าสู่กระบวนการสมัชชาครั้งต่อไป