Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อเสนอแนะต่อเว็บไซต์เทศบาลนครหาดใหญ่
  • ดีมาก
  • ดี
  • ปกติ
  • ควรปรับปรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญน้องๆหนูเข้าร่วมโครงการหาดใหญ่ยุวทูต และ กิจกรรม Summer Camp ‘56
เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญน้องๆหนูเข้าร่วมโครงการหาดใหญ่ยุวทูต และ กิจกรรม Summer Camp ‘56
28 พ.ย. 56

 

เทศบาลนครหาดใหญ่  ขอเชิญเยาวชนชาย-หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 8 - 12 ปี เข้าร่วมประกวดความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมไทยในโครงการหาดใหญ่ยุวทูต และเยาวชนตั้งแต่ 13 - 15 ปีเข้าร่วมกิจกรรม Summer Camp ประจำปี 2556 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกมีโอกาสร่วมทัศนศึกษาและทำกิจกรรมในต่างประเทศ ฟรี

 

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 8 -12 ปี ที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมโครงการหาดใหญ่ยุวทูต และน้องเยาวชน ตั้งแต่ 13 - 15 ปี เข้าร่วมโครงการกิจกรรม Summer Camp ประจำปี 2556 ซึ่งทั้ง 2 โครงกาจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถพร้อมพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ เป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ทางสังคม วัฒนธรรม สามารถนำความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการปรับตัวในการดำรงชีวิตในต่างแดน และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองต่อไป

 

โดยเปิดรับสมัคร เยาวชนชายหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 8 - 12 ปี    ที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้  เข้าร่วมโครงการหาดใหญ่ยุวทูต

 1.  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ (ตำบลหาดใหญ่)

 2.  มีสุขภาพร่างกายปกติ   ไม่ทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัว

 3.  มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เท่านั้น

 4.  ได้รับความยินยอมเห็นชอบจากผู้ปกครอง

 5.  ยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการฯ       

  

 หลักฐานการรับสมัคร   

- ใบสมัครตามที่เทศบาลฯ กำหนด                          

- ทะเบียนบ้าน(สำเนา)

- ใบรับรองจากสถานศึกษา ในกรณีสถานศึกษาเป็นผู้ส่ง

- ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

- รูปถ่ายขนาด 2 " จำนวน 2 รูป  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก

- เอกสารประกอบประวัติส่วนตัว (จัดทำเป็นรูปเล่ม)

 

ระยะเวลาในการรับสมัคร     ตั้งแต่วันที่   18   ธันวาคม   2556 – วันที่ 10 มกราคม 2557 

 

สถานที่รับสมัคร          

ฝ่ายการศึกษานอกโรงเรียน ฯ  สำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ ( ตึกหลัง ชั้น 2 )   โทร  074-200184  074-231138 (คุณทรรศนีย์ รุกขไชยศิริกุล)

 

หมายเหตุ        การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด     

 

 

และเปิดรับสมัครเยาวชนชายหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 13 -15  ปีที่มีคุณสมบัติดังนี้   เข้าร่วมโครงการกิจกรรม Summer Camp

 

            -           มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ( ต.หาดใหญ่)

            -           กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล นครหาดใหญ่

            -           มีสุขภาพร่างกายปกติ   ไม่ทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัว

            -           ยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการฯ

 


หลักฐานการสมัคร 

            -           สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1  ฉบับ

            -           ใบรับรองแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน จำนวน   1  ฉบับ

            -           รูปถ่าย 2 นิ้ว  จำนวน  3   รูป

ระยะเวลาการสมัคร     วันที่  15  ธันวาคม  2556 -  10  มกราคม  2557

สถานที่รับสมัคร           ฝ่ายการศึกษานอกโรงเรียนฯ   สำนักการศึกษาเทศบาลนคร หาดใหญ่ (ตึกหลัง ชั้น 2) โทร 074 – 200184  , 074 – 231138

 

รางวัลสำหรับผู้ได้รับคัดเลือก      เดินทางไป Summer  Camp และทัศนศึกษาในต่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้น หนังสือเดินทาง )      

 


 

 

  ดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งที่แนบ