Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้าพระพุทธเจ้า :
นามสกุล :
อีเมล์ :
รหัสรูปภาพ :
   
ขอลงนามถวายพระพร :
***คำถวายพระพรจะไม่ถูกแสดงในทันที เพื่อป้องกันข้อความที่ไม่เหมาะสม
คำถวายพระพรจะต้องถูกกลั่นกรองจากระบบก่อน***
 
  คำถวายพระพรที่ 21 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : วาเนสซ่า ชมชื่น
วันที่ : 28 ก.ค. 59 IP : 183.89.202.xxx อีเมล์ : zazaa_ch@hotmail.com เวลา : 07:56:08 น.
 
 
  คำถวายพระพรที่ 20 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทย
    ข้าพระพุทธเจ้า : นายณัฏฐ์ ปรางค์น้อย
วันที่ : 27 ก.ค. 59 IP : 202.29.95.xxx อีเมล์ : nut_p@stcc.ac.th เวลา : 10:08:19 น.
 
 
  คำถวายพระพรที่ 19 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : นาย นคเรศ วรรคาวิสันต์
วันที่ : 26 ก.ค. 59 IP : 14.207.38.xxx อีเมล์ : peakki_tb@hotmail.com เวลา : 14:43:46 น.
 
 
  คำถวายพระพรที่ 18 ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ณัฐกิตต์ เปียกลับ
วันที่ : 26 ก.ค. 59 IP : 183.89.204.xxx เวลา : 10:23:00 น.
 
 
  คำถวายพระพรที่ 17 ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.รวิดนัย เปียกลับ
วันที่ : 26 ก.ค. 59 IP : 183.89.204.xxx เวลา : 10:22:20 น.
 
 
  คำถวายพระพรที่ 16 ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : นายสาวิตร เปียกลับ
วันที่ : 26 ก.ค. 59 IP : 183.89.204.xxx เวลา : 10:21:26 น.
 
 
  คำถวายพระพรที่ 15 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอรอุษา สมบัติยานุชิต
วันที่ : 26 ก.ค. 59 IP : 183.89.204.xxx เวลา : 10:20:36 น.
 
 
  คำถวายพระพรที่ 14 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : นางกรรณิการ์ บุญชูวงศ์
วันที่ : 25 ก.ค. 59 IP : 113.53.68.xxx อีเมล์ : phon_parn@hotmail.com เวลา : 09:28:24 น.
 
** ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลนครหาดใหญ่ (ทน.หาดใหญ่) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา **
ข้อความทั้งหมด 21 ข้อความ